به سيستم دريافت کارت ورود به جلسه الكترونيكي آزمون استخدام پيماني مورخ 8/3/94 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان خوش آمديد.

 

 

 

1-     آزمون روز جمعه مورخ 8/3/94 در يک مرحله راس ساعت 9 صبح برگزار  مي گردد. درب سالنهاي آزمون 30 دقيقه قبل از برگزاري آزمون بسته مي شود، لذا راس ساعت 8:15  در محل حوزه بهم رسانيد. در غير اين صورت از ورود به جلسه جلوگيري بعمل خواهد آمد.

2-     از به همراه آوردن هر گونه وسايل مانند کيف، تلفن همراه، ماشين حساب وساير وسايل خودداري شود.

3-     پس از دريافت کارت ورود به جلسه آزمون در صورت وجود هر گونه مغايرت به رابط آزمون مراجعه نماييد.

نكاتي در مورد آزمون :

1-     زمان پاسخگويي به 90 سوال عمومي 60 دقيقه و براي پاسخگويي به 45 سوال تخصصي 45 دقيقه مي باشد.

2-     سوالات عمومي داراي ضريب نيم (5/0) و سوالات تخصصي داراي ضريب سه (3) مي باشد.

3-     در رابطه با سوالات عمومي، نيم (5/0) نمره منفي به ازاي هز چهار پاسخ غلط و در رابطه با سوالات تخصصي، يک (1) نمره منفي به ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

4-  هر سوال فقط يک پاسخ صحيح دارد اگر براي يک سوال، دو محل پاسخ يک گزينه پر شده باشد، هرچند يکي از آنها صحيح باشد، آن پاسخ به هر لحاظ غلط تلقي خواهد شد.

5-     از نوشتن هر گونه جمله يا كلمه يا علامت بر روي پاسخنامه به جز پر كردن خانه هاي پاسخنامه جداً خودداري نماييد.

6-     كارت ورود به جلسه پس از تطبيق عكس با چهره شما توسط مسئول مربوطه جمع آوري مي گردد.

7-   عدم رعايت مقررات جلسه و عدم تحويل پاسخنامه و دفترچه سؤال و يا هر گونه دخل و تصرف در آن ضمن اينكه پيگرد قانوني خواهد داشت، موجب محروميت شما در آزمون خواهد شد.

8-     نتايج آزمون بر روي سايت دانشگاه به آدرس : WWW.Hums.ac.ir اعلام خواهد شد.

 

مهلت دريافت کارت:  از روز چهارشنبه مورخ 6/3/1394 لغايت ساعت 23:55 روز پنجشنبه مورخ 7/3/1394

                                                                                 

                                                                                

كميته برگزاري آزمون استخدام پيماني  مورخ 8/3/94

 

 
 

 

  دریافت کارت