اطلاعيه مهم

مدارك مربوط به آزمون بکارگيري نيروي قراردادي مورخ 8/8/92

 

كليه داوطلبين آزمون  بکارگيري نيروي قراردادي مورخ 8/8/92 دانشگاه مي بايست مدارك مشروحه ذيل را در روز برگزاري آزمون (مورخ 8/8/92) به همراه داشته و به متصدي مربوطه تحويل دهند. بديهي است عواقب ناشي از عدم ارائه مدارك به عهده خود داوطلب مي باشد.

1 . اصل و تصوير تمامي صفحات شناسنامه

2 . اصل و تصوير كارت ملي

3 .اصل و تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم (ويژه برادران)

4 . اصل و تصوير مدارك تحصيلي / گواهي پايان طرح و يا معافيت از طرح

5 . اصل و تصوير مدارك دال بر  سهميه ايثارگري (گواهي خدمت داوطلبانه در جبهه مي بايست از سوي هر يک از معاونت هاي نيروي انساني ارتش سپاه ناجا – ستاد نيروهاي وابسته به وزارت دفاع، يگان هاي مستقل مانند سپاه هاي استاني و فرماندهي انتظامي ناجا در استان ها و سازمان هاي مستقل وزارت دفاع باشد).

6 . اصل و تصوير  مدارك مربوط به سهميه معلوليت از سازمان بهزيستي

7 . اصل و تصوير مدارك مربوط به سهميه بومي بشرح ذيل :

  الف ) گواهي گذراندن دو مقطع تحصيلي کامل از مقاطع تحصيلي ( ابتدايي، راهنمايي و يا متوسطه ) در محل جغرافيايي مورد تقاضا كه به تائيد اداره كل آموزش و پرورش استان و يا شهرستان مربوطه رسيده باشد.

  ب )  گواهي گذراندن 3 سال از سنوات تحصيلي ( اعم از ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان ) در محل جغرافيايي مورد تقاضا جهت فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح كه به تائيد اداره كل آموزش و پرورش استان و يا شهرستان مربوطه  رسيده باشد به همراه ارائه گواهي اشتغال والدين در زمان تحصيل.

8. . اصل تاييديه شوراي روستا/شهر منوط به سکونت در منطقه ويژه متقاضيان شغل  راننده

9 . اصل و تصوير گواهينامه کمک بهياري ويژه  متقاضيان شغل  بيماربر – نظافتچي

10 . اصل و تصوير گواهينامه رانندگي  ويژه متقاضيان شغل فوريتهاي پزشکي

11. اصل و تصوير گواهينامه رانندگي (ب2) معادل (پايه 2)  ويژه متقاضيان شغل راننده  

 

 

كميته برگزاري آزمون قرارداي مورخ 8/8/92

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

 

 

 

  ثبت نام